OWOCE

Głównym przed­miotem dzia­łal­ności spółki Fresh Fruit Services jest eksport owoców. Specjalizujemy się w trzech rodzajach produkcji kon­wen­cjo­nalnej i orga­nicznej – jabłek, borówek amerykańskich i grusz.

JABŁKA

W naszej ofercie dominuje od­mia­na ‘Gala’. Inne dostępne od­mia­ny to ‘Em­pire’, ‘Red Jon­aprince’, ‘Red De­li­cious’, ‘Golden De­li­cious’, czy ‘Sam­pion’. W naszej sortowni jes­teś­my w sta­nie zapa­kować owo­ce w każ­dy wyma­gany przez klien­­tów rodzaj opa­ko­wań – w torby foliowe, w kar­tony luzem, w kar­to­ny typu buszel, w skrzynki drew­nia­ne, czy skrzy­nio­pa­lety. Mamy do­świad­cze­nie za­rów­no w pako­waniu owo­ców na rynki euro­pej­skie, jak i zamorskie.
DOSTĘPNOŚĆ
wrzesień – czerwiec

BORÓWKI

Ten smaczny i zdrowy owoc cieszy się rosnącym powo­dze­niem na ca­łym świecie. Główne upra­wia­ne przez współ­­pra­­cu­ją­­cych z nami plan­tato­rów odmiany to ‘Blue­crop’, ‘Duke’, ‘Chan­dler’, ‘Lib­er­ty’ i ‘Aurora’. Owoce sor­tu­jemy i pakujemy w za­leż­noś­ci od wy­ma­gań klienta w opa­kowa­nia o wadze: 125g, 200g, 250g, 500g lub w 4 ki­logra­mowe skrzy­necz­ki. Mamy doś­wiad­cze­nie w przy­goto­wywaniu wysyłek lotniczych.
DOSTĘPNOŚĆ
lipiec – wrzesień

GRUSZKI

W naszej ofercie są również owo­ce gruszy odmian takich jak ‘Kon­feren­cja’, ‘Lu­ka­sów­ka” i ‘Q- tee’. Grusza jest upra­wia­na w Belgii, gdzie wa­runki kli­ma­tyczne poz­wala­ją na pro­dukcję naj­wyż­szej klasy owoców. Gruszki paku­jemy przede wszyst­kim w drew­niane skrzynki, możliwe jest rów­nież zapa­kowanie w inny rodzaj opakowań.
DOSTĘPNOŚĆ
wrzesień – czerwiec

EKOLOGIA

Z roku na rok powiększa się liczba współpra­cujących z nami sa­dow­ni­ków posia­dających cer­tyfi­kowa­ną pro­dukcję eko­lo­gicz­ną. W ofer­cie eko­logicz­nej mamy zarów­no jabłka jak i bo­rówki amery­kańskie.
Aktywnie poszukujemy nabywców dla ich pro­duk­tów, sta­ra­jąc się w ten spo­sób wspie­rać przy­jazne śro­­do­­wisku sa­dow­nic­two. W ofer­cie eko­lo­gicz­nej mamy zarów­no jabłka jak i bo­rówki ame­ry­kań­skie. Wśród jabłek głów­nymi odmia­nami są ‘Gala Royal’, ‘Gold­en De­li­cious’ i ‘Red Jon­aprince’. Wśród bo­rówek to ‘Blue­crop’, ‘Duke’, ‘Nel­son’, ‘Chan­dler’. Z dumą chcemy za­zna­czyć, że nasze eko­lo­gicz­ne bo­rów­ki tra­fia­ją już na bar­dzo wyma­gający ry­nek ja­poń­ski. Owoce speł­­nia­ją ostre normy w za­kre­sie pro­dukcji eko­logicz­nej. Kontrola jest na każ­dym etapie, od pro­dukcji poprzez pa­kowa­nie, tran­sport, aż dos­tawę pro­duk­tów do od­bior­cy. Posiadamy cer­tyfi­katy – Eko­gwa­rancja PTRE Sp. z o.o. o numerze PL- EKO – 01- 013427 ­oraz JAS organic standard o numerze 34410- 1.

DRZEWKA

Mamy w ofercie najwyższej jakości drzewka pochodzące z Belgii i Słowacji. Zapewniamy doradztwo po posadzeniu do czasu wejścia w owo­co­wa­nie.

JABŁONIE

Dostępne odmiany:
Gala – różne sorty
Red Jonaprince Select
Golden Delicious Reiders
Golden Delicious Parsi
Red Delicious King ROAT
Sampion Reno II
Empire
Elstar
Idared
Boskoop

GRUSZE

Dostępne odmiany:
Lukasówka
Concorde
Konferencja
Komisówka
Williams

O NAS

Jesteśmy firmą rodzinną z długim doświadczeniem. Handlem zaj­mu­je­my się ponad dziesięć lat, natomiast pro­dukcją świeżych owoców od czte­rech pokoleń.
Firma Fresh Fruit Services jest firmą polsko-belgijską i pow­sta­ła w 2004 roku. Mniej wię­cej poło­wa owo­ców ofero­wa­nych przez na­szą fir­mę pocho­dzi z włas­nych upraw. Drugą część po­zys­ku­jemy od współ­pra­cują­cych z nami od lat sa­dow­ni­ków i plan­tato­rów borów­ki amerykańs­kiej. Nasza sor­townia owoców znaj­­duje się w samym centrum grójec­kiego zagłę­bia sadow­ni­czego znanego jako naj­większy sad Europy. Zapewnia nam to wyso­ką podaż dobrej jakości owoców – za­rów­no po­cho­dzą­cych z kon­wencjo­nal­nej pro­dukcji cer­tyfi­kowa­nej GlobalGAP, jak i pro­dukcji eko­logicz­nej, której are­ały zwię­ksza­ją się w oko­licy rokrocz­nie. Gruszka ofero­wana przez na­szą firmę pocho­dzi z Belgii, gdzie są naj­lepsze warun­ki dla upra­wy tego gatun­ku. Spe­cja­lizu­jemy się w owo­cach jabłoni, gruszy oraz borówki amerykańskiej.
Historycznie najwię­cej owo­ców wysyła­liśmy do Wielkiej Brytanii, jednak dziś pro­por­cja zmie­nia się na korzyść ryn­ków zamor­skich – przede wszyst­kim Indii. Byliśmy pion­iera­mi w Europie, jeśli cho­dzi o wysył­ki dale­komor­skie i mamy w tej materii wie­lolet­nie do­świadcze­nie. Oprócz wymie­nio­nych wyżej ryn­ków nasze owo­ce drogą lądo­wą, bądź morską tra­fia­ją do wielu in­nych krajów. W wy­pad­ku owo­ców borów­ki amery­kańskiej reali­zujemy także trans­porty lot­nicze. Jesteśmy zain­tere­sowani budo­waniem długo­termi­nowych re­lacji z dystry­buto­rami żyw­ności na ca­łym świecie. Chcemy by na­sze świeże, zdrowe i smaczne owoce były z satys­fakcją zja­dane przez ludzi zamiesz­kują­cych różne zakątki świata. Oprócz owoców posia­damy w ofer­cie także drzewka jabłoni i gruszy.

PARTNERZY

Od kilku lat rozwijamy współ­pra­cę z kra­jami za­mors­kimi ta­kimi jak Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Arabia Saudyjska, Katar, Singapur, czy Malezja. W wypadku jabłek na dalekie rynki trafia około 75% naszych owoców – przede wszystkim odmiany ‘Gala’. Na rynek japoński wysyłamy ekologiczną borówkę amerykańską.
Od wielu lat jes­teś­my obec­ni na wy­maga­jącym ryn­ku brytyj­skim, gdzie za­opatru­jemy super­marke­ty, rynki hur­towe i firmy caterin­gowe w świeże owoce – przede wszyst­kim jabłka i borów­kę amery­kańską. Nasze pro­dukty można zna­leźć w nie­mal wszyst­kich sie­ciach handlo­wych. Od dawna do­star­czamy rów­nież owoce do pro­gra­mu “Fruits for schools”, który ma na celu pro­mowa­nie zdrowej żyw­ności wśród dzieci. Poza Wielką Brytanią dostar­czamy owo­ce do wielu innych kra­jów w Europie: Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Francji, Włoch, Niemiec, Belgii, Holandii, krajów skandy­naw­skich i bał­kań­skich, a także na Białoruś oraz do wspom­nia­nych już krajów zamorskich.

Nasi partnerzy handlowi

KONTAKT

Komunikujemy się w językach: angiel­skim, nie­miec­kim, ro­syj­skim, sło­weń­skim, hisz­pań­skim i ja­poń­skim. Zapraszamy do współpracy.
FRESH FRUIT POLSKA
M&M&M Hermanowicz, S.C.
ul. Broniwoja 3 lok. 42,
02-655 Warszawa, Polska
Tel.: +48 (48) 312 18 77
Fax: +48 (48) 312 15 11
NIP: PL521-353-29-82
REGON: 141875120
MICHAŁ HERMANOWICZ
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
+48 (0) 501 353 757
MARCIN HERMANOWICZ
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
+48 (0) 506 124 436
MARTA HERMANOWICZ
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
+48 (0) 501 564 724
SUGURU SAITO
JAPOŃSKI PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
W TOKIO
070-4311-6082
03-3422-9587(*)
FRESH FRUIT SERVICES
M&M Hermanowicz,
A. Ryckaert Sp. J.
OFICJALNY ADRES:
ul. Broniwoja 3 lok. 42,
02-655 Warszawa, Polska
Tel.: +48 (48) 312 18 77
Fax: +48 (48) 312 15 11
NIP: PL521-32-74-385
REGON: 015630560
PAKOWNIA:
Dańków 40a,
05-620 Błędów, Polska
Tel.: +48 (48) 312 18 77
Fax: +48 (48) 312 15 11
MICHAŁ HERMANOWICZ
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
+48 (0) 501 353 757
MARCIN HERMANOWICZ
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
+48 (0) 506 124 436
ACHIEL RYCKAERT
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
+32 (0) 486 89 57 02
MAGDALENA HERMANOWICZ
PEŁNOMOCNIK DO SPRAW JAKOŚCI
+48 (0) 509 046 347
AGNIESZKA KAŹMIERSKA
KSIĘGOWA
+48 (0) 609 821 859